179752
179752
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Gytebestandens størrelse for viktige fiskebestander

Publisert:

Gytebestanden av nordøstarktisk torsk er anslått til over 2 millioner tonn i 2014. Dette er et historisk høyt nivå. Bestandene av norsk vårgytende sild og nordlig sei har derimot vist avtagende trender i de senere årene. Bestanden av nordsjøtorsk ligger fremdeles på et meget lavt nivå.

Fiske og fangst har i hele Norges historie vært et viktig grunnlag for bosetting og økonomi. Betinget fornybare ressurser, som for eksempel våre fiskebestander, er avhengige av en fornuftig langsiktig forvaltning. Denne må sikre at disse ressursene opprettholdes på slike nivåer at de over tid kan gi et vedvarende utbytte - helst på et høyt og forutsigbart nivå. Bærekraftig forvaltning av fiskeressursene forutsetter at bestandene ikke høstes ned til under et nivå der det er fare for at rekrutteringen blir dårlig. Tilstrekkelig rekruttering er grunnlaget for en langsiktig og bærekraftig utnyttelse av disse ressursene.

Gytebestand og føre-var-grense (Bpa) for nordøstarktisk torsk, norsk vårgytende sild, nordøstarktisk sei og nordsjøtorsk. 1946-2014

Rekordstor bestand av torsk i nord

Den nordøstarktiske torskebestanden – den største torskebestanden i verden – forvaltes av Norge og Russland i fellesskap. Gytebestanden av nordøstarktisk torsk ble anslått til 2 millioner tonn i 2013. I bestandsvurderingen og kvoterådet fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) fra juni 2013 anslås det en gytebestand i 2014 på 2,1 millioner tonn. Dette er et historisk høyt nivå; det høyeste i hele perioden fra 1946. Gytebestanden ligger høyt over «føre var»-nivået på 460 000 tonn. Torskebestanden er vurdert til å ha full reproduktiv kapasitet og blir høstet bærekraftig.

Sildebestanden avtagende

Gytebestanden av norsk vårgytende sild, verdens største sildebestand, har vist en avtagende trend i de senere årene. Alle årsklassene født etter 2004 synes å ha vært små. Gytebestanden lå i 2012 på i underkant av 6 millioner tonn, fremdeles godt over «føre var»-nivået på 5 millioner tonn. I ICES-kvoterådet fra oktober 2013 ble det anslått en gytebestand i 2013 på rundt 5 millioner tonn og en videre nedgang til rundt 4 millioner tonn i 2014. Anslaget for gytebestanden i 2014 ligger altså klart under «føre var»-nivået.

Mindre nordsjøtorsk og nordøstarktisk sei

Flere av bunnfiskbestandene i Nordsjøen har ligget på et lavt nivå i lang tid. Torsken i Nordsjøen har vært hardt beskattet, og nivået på gytebestanden er fremdeles lavt. Rekrutteringen til bestanden har vært dårlig i de senere årene, og ICES vurderer derfor bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Bestanden ligger langt under «føre var»-nivået, selv om nivået på bestanden nå er noe høyere enn det historisk lave nivået i 2006.

Bestanden av nordøstarktisk sei økte relativt jevnt fra tidlig på 1990-tallet og var på et historisk høyt nivå i perioden 2001-2007. I de siste årene har det imidlertid vært en betydelig nedgang. For denne bestanden ble det i 2013 ikke gitt noen godkjent bestandsvurdering fra ICES, men gytebestanden ble anslått til å ligge nær «føre var»-nivået på 220 000 tonn. To scenarioer ble presentert for 2014: det ene med en gytebestand noe over «føre var»-nivået, det andre med en gytebestand under dette nivået.

Kontakt