179775
179775
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Forventet levealder ved fødselen

Publisert:

Fra 2012 til 2013 økte forventet levealder ved fødselen med 0,2 år for begge kjønn. Dermed kan gutt født i 2013 regne med å bli 79,7 år og en jente 83,6 år.

Endringer i forventet levealder kan indirekte si noe om befolkningens helse og levekår, om kvaliteten i helsetjenesten, medisinsk utvikling samt endringer i befolkningens levevaner og livskvalitet. Dette er alle viktige aspekter ved en bærekraftig samfunnsutvikling. At vi lever lenger er en positiv utvikling, men representerer også på sikt store utfordringer med tanke på pensjoner og helse- og omsorgstjenester.

Forventet levealder ved fødselen. 1825-2013

Kjønnsforskjellen i levealder blir mindre

I løpet av de siste 25 årene har den forventede levealderen i Norge økt med om lag 6,3 år for menn og 3,8 år for kvinner. Fra 2012 til 2013 økte forventet levealder ved fødselen med 0,2 år for både menn og kvinner. Forventet levealder for menn er nå 79,7 år, mens den for kvinner er 83,6 år. Kjønnsforskjellen i levealder var stort sett mellom 2 og 4 år fram til midten av 1950-tallet, men økte så raskt til nærmere 7 år på midten av 1980-tallet. Siden har forskjellen sunket til 4 år.

Nedgang i dødelighet blant eldre

Nedgang i dødelighet blant eldre og middelaldrende bidrar mest til den økende levealderen. En annen viktig årsak til økningen i levealderen er at dødeligheten blant spedbarn og barn har sunket.

Beregninger i Statistisk sentralbyrå viser at både menn og kvinner ved 65 års alder har om lag 10 forventede gjenstående leveår ved meget god eller god helse.

I Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger er det forutsatt at forventet levealder for nyfødte vil øke til mellom 84 og 93 år for menn og mellom 85 og 96 år for kvinner i 2100. På lang sikt vil vi altså få en betydelig eldre befolkning.

Japanske kvinner og islandske menn lever lengst

Tall fra EUs statistikkontor (Eurostat) viser at levealderen for kvinner i 2012 var høyere i en rekke europeiske land enn i Norge. Frankrike, Spania og Italia hadde alle en levealder over 85 år. I de nordiske landene kan kvinner på Island, i Finland og i Sverige forvente å leve lenger enn i Norge, henholdsvis 84,3, 83,7 og 83,6 år. På verdensbasis var det i 2012 fortsatt kvinner i Japan som hadde den høyeste levealderen med 86,4 år. For menn var det Island som hadde høyeste levealder i verden: 81,6 år. I de nordiske landene kan svenske menn forvente å leve til de blir 79,9 år, mens danske og finske menn kan regne med å leve henholdsvis 78,1 og 77,7 år.

Kontakt