179739
179739
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Befolkningens utdanningsnivå

Publisert:

Andelen med høyere utdanning har økt med over 20 prosentpoeng de siste 40 årene. I 2012 hadde nær 30 prosent av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå. 2011 var første året da andelen som hadde høyere utdanning, var større enn andelen med kun grunnskoleutdanning.

Kunnskap og ekspertise er viktige elementer i samfunnets verdiskaping, og et høyt utdanningsnivå i befolkningen er en forutsetning for en bærekraftig økonomisk utvikling i et moderne kunnskapssamfunn. Dette utgjør en vesentlig del av den såkalte humankapitalen . Utdanning har også betydning for sosial og personlig utvikling.

Bosatte personer 16 ar og eldre, etter utdanningsniva4

Nesten 30 prosent med utdanning på universitets- og høgskolenivå

I 2012 var snaut 30 prosent registrert med høyere utdanning på universitets- og høgskolenivå. Andelen av befolkningen med høyere utdanning har økt fra drøye 7 prosent i 1970 til nær 30 prosent i 2012. Samtidig som det blir stadig flere med høyere utdanning, blir det stadig færre med kun grunnskole. I perioden fra 1970 til 2012 sank andelen som hadde grunnskole som høyeste utdanning, fra 53 til 28 prosent. Andelen med videregående utdanning har i hele perioden 1970-2012 holdt seg stabil på rundt 40 prosent.

I 1990 var det for første gang en større andel personer med videregående utdanning enn kun grunnskole som høyeste utdanningsnivå. I 2011 passerte også andelen med utdanning på universitets- og høgskolenivå prosentandelen med kun grunnskolenivå.

7 prosent kvinner - 9 prosent menn med lang høyere utdanning

Nesten 8 prosent av Norges befolkning over 16 år er registrert med lang høyere utdanning (mer enn 4 år). Andelen menn med lang høyere utdanning er fortsatt større enn andelen kvinner, henholdsvis 9 og 7 prosent. Av dem med utdanning på dette nivået er det flest med utdanning innenfor fagfeltet naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag (33 prosent), og blant menn med lang høyere utdanning er det klart flest med utdanning innenfor dette fagfeltet (43 prosent). Blant kvinner med lang høyere utdanning er det omtrent samme andel innenfor samfunnsfag og juridiske fag som innenfor helse-, sosial- og idrettsfag: mellom 20 og 22 prosent. Det samme gjelder naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

Åtte OECD-land med større andel høyt utdannede enn Norge

Ifølge OECDs rapport Education at a Glance 2013 hadde 38 prosent av befolkningen i Norge i aldersgruppen 25-64 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2011. Dette er høyere enn gjennomsnittet for OECD-landene, men åtte OECD-land hadde en større andel med høyere utdanning enn Norge. Canada hadde høyest andel med 51 prosent. I et nordisk perspektiv var det kun Finland (39 prosent) som hadde en høyere andel enn Norge med utdanning på dette nivået.

Kontakt