Flere har tilgang til rekreasjonsareal

Publisert:

Endret:

Over halvparten av nordmenn bosatt i tettsteder har trygg tilgang til rekreasjonsareal der de bor. Blant barn og ungdom er andelen enda større.

56 prosent1 av de 4 millioner nordmenn som bor i tettsteder, har trygg tilgang til rekreasjonsareal innenfor gangavstand fra boligen sin. 46 prosent1 har tilsvarende god tilgang til nærturterreng

arealrek-2016-12-21-01

En større andel av dem som bor i små tettsteder, har tilgang enn av dem som bor i større tettsteder. I de minste tettstedene, med 200 – 499 bosatte, har gjennomsnittlig 69 prosent1 av bosatte trygg tilgang til rekreasjonsareal, mens tilsvarende for de største tettstedene, der flere enn 100 000 mennesker bor, er 52 prosent1. For nærturterreng er forskjellen større, henholdsvis 74 og 32 prosent1

Selv om det er en klar sammenheng mellom tettstedsstørrelse og gjennomsnittlig tilgang til nærturterreng, forekommer det også små tettsteder som har mindre andel bosatte med trygg tilgang. Særlig er dette tilfellet i områder der tettstedene er omkranset av dyrket mark som ikke anses som rekreasjons- eller nærturterreng. 

Større andel barn og unge med tilgang

En større andel av barn og ungdom har tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng enn det hele befolkningen har. Dette skyldes at en betydelig andel barn og unge bor nær rekreasjonsareal og nærturterreng og har tilgang langs gang- og sykkelveier og lavtrafikkerte veier.

Boligblokker dårligst tilgang

Ser vi på barnehager spesielt, er andelen med trygg tilgang til rekreasjonsareal eller nærturterreng større enn for skoler. Det er bygninger og ikke institusjoner som er med i beregningene, så skole- eller barnehagevirksomhet som holder til i andre bygningstyper, vil ikke inngå i beregningene. Dette forbeholdet vil sannsynligvis i første rekke gjelde barnehager. 

Store boligbygg, det vil si boligblokker og bygårder, har klart mindre andel med trygg tilgang enn de andre boligtypene. Dette kan ha sammenheng med at en del av disse boligtypene er lokalisert i sentrale områder av byene der boligene ligger tett og det er mer trafikk.

33 prosent1 har verken tilgang til rekreasjonsareal eller nærturterreng

Omtrent 67 prosent1 av alle bosatte har trygg tilgang til enten rekreasjonsareal eller nærturterreng. Men dette betyr også at omtrent 33 prosent1 verken har trygg tilgang til rekreasjonsareal eller til nærturterreng med de kravene til areal, avstand og trafikk/ fartsgrense som er stilt i denne undersøkelsen.

arealrek-2016-12-21-02

Økt tilgang til rekreasjonsareal

Landstallene for endring fra 2013 til 2015 viser at det er flere bosatte som har trygg tilgang til rekreasjonsareal. Andelen som har trygg tilgang til rekreasjonsareal, øker med 1 prosentpoeng. Tilgang til nærturterreng derimot, har gått ned med fire prosentpoeng siden 2013. Økt trafikk på veier, slik at veiene oppfattes som en hindring, kan være én av årsakene til dette. Forbedringer i datagrunnlaget for arealbruk vil også kunne virke inn på endringstallene.

Enkelte endringer kan skyldes bedret datagrunnlag

Det er skjedd en del forbedringer i datagrunnlagene siden forrige publisering, særlig gjelder dette arealbruksdata. Endringer mellom 2013 og 2016 er derfor ikke nødvendigvis reelle endringer, men kan også tilbakeføres til bedre kartlegging av grønne områder i tettsteder.

1 Tallet er rettet 30. mars 2017.