Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte

Publisert:

Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,6 prosent i juni–august sammenlignet med de tre foregående månedene. Fastlands-BNP falt med 0,2 prosent fra juli til august.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 100 99.8
Apr. 2016 99.9 99.6
Mai 2016 99.8 99.6
Jun. 2016 99.7 99.6
Jul. 2016 99.5 99.6
Aug. 2016 99.5 99.6
Sept. 2016 99.8 99.7
Oct. 2016 100.1 100.1
Nov. 2016 100.3 100.5
Dec. 2016 100.5 100.9
Jan. 2017 100.7 101.2
Feb. 2017 101.1 101.4
Mar. 2017 101.3 101.6
Apr. 2017 101.5 101.6
Mai 2017 101.7 101.8
Jun. 2017 102.1 102
Jul. 2017 102.2 102.4
Aug. 2017 102.4 102.5
Sept. 2017 102.6 102.7
Oct. 2017 103 102.8
Nov. 2017 103.3 103.1
Dec. 2017 103.5 103.5
Jan. 2018 103.7 103.6
Feb. 2018 103.8 103.4
Mar. 2018 104 103.5
Apr. 2018 104.1 103.9
Mai 2018 104.4 104.3
Jun. 2018 104.6 104.5
Jul. 2018 105 104.4
Aug.2018 105.1 104.5

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 100.4 100.1
Feb. 2016 99.9 99.8
Mar. 2016 99.7 99.5
Apr. 2016 100 99.4
Mai 2016 99.6 99.9
Jun. 2016 99.5 99.5
Jul. 2016 99.5 99.4
Aug. 2016 99.6 100
Sept. 2016 100.3 99.6
Oct. 2016 100.4 100.8
Nov. 2016 100.3 101.1
Dec. 2016 100.8 100.9
Jan. 2017 101.2 101.6
Feb. 2017 101.4 101.8
Mar. 2017 101.4 101.5
Apr. 2017 101.7 101.4
Mai 2017 102 102.5
Jun. 2017 102.6 102.2
Jul. 2017 102.1 102.5
Aug. 2017 102.7 102.8
Sept. 2017 103.1 102.8
Oct. 2017 103.2 102.6
Nov. 2017 103.8 103.8
Dec. 2017 103.7 104.2
Jan. 2018 103.7 102.7
Feb. 2018 103.9 103.2
Mar. 2018 104.3 104.5
Apr. 2018 104.2 104.1
Mai 2018 104.8 104.5
Jun. 2018 104.9 105
Jul. 2018 105.2 103.7
Aug.2018 105 104.9

Fallet i fastlands-BNP i august forklares i hovedsak av svake tall for jordbruk, på grunn av lang tørkeperiode, og fiskeri. Disse to næringsområdene bidro til å trekke ned fastlandsveksten med nærmere 0,5 prosentpoeng. Nedgangen i fiske i august må imidlertid ses i sammenheng med en kraftig oppgang i juli. Generelt må man være forsiktig med å legge for stor vekt på utvikling fra måned til måned.

Nedgangen i jordbruket medfører at veksten i fastlands-BNP for juni–august dempes med 0,1 prosentpoeng. I perioden mai–juli var veksten på 0,8 prosent mot 0,6 prosent for juni–august. Det største bidraget til tremånedersveksten kom fra akvakultur, tjenester tilknyttet IKT og informasjonstjenester samt forretningsmessig tjenesteyting. Bygg og anlegg bidro også positivt og har gjort det over lang tid, men beregningene for august viser nedgang i produksjonen sammenlignet med måneden før. Også industri og bergverk vokste i tremånedersperioden juni-august. Veksten var på 0,8 prosent, mot 1 prosent som var tremånedersveksten i juli.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart steg med 4,4 prosent i perioden juni–august sammenlignet med de tre foregående månedene. Det var høy olje- og gassproduksjon i alle de tre sommermånedene som bidro til oppgangen. Samlet økte BNP med 1,1 prosent i samme periode.

Svak vekst i husholdningenes varekonsum

Husholdningenes konsum steg med 0,2 prosent i juni–august sammenlignet med den foregående tremånedersperioden. Bak dette ligger en sterk nedgang i varekonsumet. I august trakk bilkjøp opp etter svake tall i juli, men ellers var varekonsumet i månedene juni–august svake sammenlignet med de tre foregående månedene. Det var en samlet nedgang i periodene på 1,4 prosent.  Tjenestekonsumet har hatt en relativt stabil økning gjennom flere måneder, og på tremånedersbasis er veksten beregnet til 0,8 prosent. Husholdningenes konsum i utlandet har også hatt en klar vekst særlig de tre siste månedene og bidro til å trekke opp konsumet. Veksten i husholdningskonsumet har hatt en klar avtakende vekst de siste månedene.

Konsumet i offentlig forvaltning viser en stabil vekst og økte med 0,4 prosent i perioden juni–august.   

Boliginvesteringene - nedgangen flater ut

Husholdningenes boliginvesteringer viste en oppgang i juli, og holdt seg på nesten samme nivå i august. Samlet over tre måneder, det vil si juni–august, var nedgangen på 1,7 prosent sammenlignet med den foregående tremåneders perioden. Til sammenligning var nedgangen for perioden mai–juli på 3,8 prosent og for 2. kvartal (april–juni) var nedgangen på 4,6 prosent

Offentlige investeringer falt med 5 prosent i perioden juni-august. Fallet må ses i sammenheng med at tre nye militærfly ble registrert i investeringene i mai.

Når det gjelder investeringer ellers, mangler god månedsinformasjon. Det betyr at for oljeinvesteringene er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet. I 2. kvartal økte oljeinvesteringene med vel 13 prosent. Den høye veksttakten er fremskrevet basert på denne informasjonen. 

Eksport av tradisjonelle varer øker

Eksporten av tradisjonelle varer økte med 14,5 prosent i august og med 2,8 prosent for tremånedersperioden juni–august. Metaller bidro med omtrent halvparten av veksten i august. Importen av tradisjonelle varer falt i alle sommermånedene og nedgangen samlet for perioden var på 2,2 prosent.

Revisjoner av tidligere publiserte tall

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkeltserier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre.

Fra og med publiseringen av august 2018 tas lengre tidsserier i bruk ved sesongjustering av industrien. Dette fører til revisjoner i sesongjusterte tall for industrien fra den forrige månedspubliseringen. Vi forventer at omleggingen vil føre til færre endringer i de tilbakegående sesongjusterte industritallene. Til tross for denne omleggingen slår det ikke ut i tremånedersveksten for fastlands-BNP verken for juni (2. kvartal) eller juli. Fastlandsveksten er som tidligere publisert fortsatt 0,6 og 0,8 prosent i de to periodene. Det er heller ingen endringer i tremånedersveksten for konsum i husholdningene som var på 1,0 i 2. kvartal (april–juni) og 0,5 prosent for perioden mai–juli.