54103_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/lsi/kvartal
54103
Ytterligere nedgang i lagerbeholdningen
statistikk
2011-02-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
lsi, Lagerindeks for industri (opphørt), lagerbeholdning, ferdigvarer, varer i arbeid, verdi, volumIndustri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true

Lagerindeks for industri (opphørt)4. kvartal 2010

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Ytterligere nedgang i lagerbeholdningen

Den samlede lagerbeholdningen gikk ned med 2 prosent fra 3. til 4. kvartal i 2010 og ned med 9 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010.

Publisering av lagerstatistikk for 4.kvartal 2010 er siste frigivning for denne undersøkelsen. Brukerbehovet for statistikken har vist seg å være lavt. I tillegg er hensynet til oppgavebyrde for oppgavegiverne samt sen svarinngang og en noe lav svarprosent for den hittil kombinerte rapporteringen av ordre- og lagertall for industrien tillagt stor vekt i beslutningen. Publiseringen av den kvartalsvise ordrestatistikken fortsetter uten forandringer.

Norsk ordrebasert industri melder om redusert lagerbeholdning av ferdigvarer og varer i arbeid i 4. kvartal i 2010. Sammenlignet med 3. kvartal 2010 viser deflaterte tall at nedgangen var på 4 prosent for ferdigvarer og 1 prosent for varer i arbeid. Fallet i lagre av ferdigvarer indikerer fremtidig vekst i produksjonsvolumet. Et tilsvarende signal om vekst registreres i Kvartalsvis ordrestatistikk .

Lagervolum. Endring siste år

Reduserte lagre i flere næringer

Målt i faste priser var lagerbeholdningen innenfor bygging av skip og oljeplattformer tilnærmet uendret fra 3. til 4. kvartal 2010. Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 gikk denne ned med 9 prosent.

Metallvareindustrien melder også om reduserte lagre. Målt i faste priser var nedgangen på 6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2010 og på 9 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010.

 

Også i maskinindustrien falt lagerbeholdningen. Her gikk den ned med 7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2010 og med 13 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. Reduserte lagre av ferdigvarer bidro mest til utviklingen.

Lageroppbygging i et fåtalls næringer

I næringen kjemisk- og farmasøytisk industri var lagerbeholdningen tilnærmet uendret fra 3. til 4. kvartal 2010. Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 økte denne med 22 prosent. Det meldes også om økte lagre innenfor produksjon av ikke-jernholdige metaller fra 3. til 4. kvartal 2010. Lageroppbygging av ferdigvarer på 20 prosent i samme periode er hovedårsak til utviklingen.

Lagerbeholdning i volum. 2005=100
 
 Endring fra forrige kvartal (prosent).
3. kvartal 2010-4. kvartal 2010
Endring fra i fjor (prosent).
4. kvartal 2009-4. kvartal 2010
Indeks.
4. kvartal 2010
 
Ordrebasert industri i alt-1,5-8,7 164,8
Ferdigvarer-3,5-12,8 132,5
Varer i arbeid-0,5-6,4 174,9
    
Kjemisk og farmasøytisk industri-0,621,6 100,6
Metallindustri-1,8-15,858,5
Maskinindustri-6,8-12,7 182,8
Bygging av skip og oljelplattformer1,4-9,0 255,5
 

Varer i arbeid

Dette er produkter, eller deler av produkter, hvor det fortsatt gjenstår arbeid før de er klargjort for videresalg til kunder. Mengden av varer i arbeid i industrien vil normalt være større ved et høyt aktivitetsnivå enn ved et lavt.

Ferdigvarer

Dette er produkter som er klargjort for videresalg til kunder. Over tid vil fallende etterspørsel føre til økte lagre av ferdigvarer i industrien dersom produksjonen ikke justeres i takt med nedgangen. Motsatt forløp registreres ved stigende etterspørsel dersom produksjonen ikke justeres i takt med økningen.

Endrede vedleggstabeller

Fra og med publisering av kvartalsvis lagerstatistikk for 4. kvartal 2010 er vedleggstabellene endret slik at de nå viser endring fra forrige kvartal (ujustert) i tillegg til endring fra forrige år (ujustert). Vedleggstabellene endres for å fokusere på hovedfunnene i resultatene, og gjøre det enklere for brukerne å orientere seg i tallmaterialet.