295289
/kultur-og-fritid/statistikker/arborg/aar
295289
statistikk
2017-04-27T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Arbeid og lønn
no
arborg, Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar, fagorganisasjonar, fagorganiserte, medlemsbedrifterSysselsetting, Organisasjoner og medlemskap, Kultur og fritid, Arbeid og lønn
true

Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar

Oppdatert

Neste oppdatering

Figur 1. Medlemer i arbeidstakarorganisasjonar

Medlemer
20061547365
20071576255
20081621073
20091636537
20101658786
20111687660
20121727129
20131744982
20141778230
20151793021
20161813979

Om statistikken

Statistikken baserer seg på frivillig rapportering og vert innhenta frå arbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjonane. Dette er organisasjonar som hjelper sine medlemer med tariffavtalar og forhandlingar om lønn. Organisasjonar som berre driv med spørsmål av reint fagleg art, er ikkje med i statistikken. Tala omfattar medlemer (også ikkje-yrkesaktive) per 31.12. 

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Tilsette i arbeidsgivarorganisasjonane Tilsette i medlemsbedriftane omfattar alle tilsette uavhengig av om dei faktisk er sysselsatte på teljingstidspunktet eller ikkje.

Medlemer i arbeidstakerorganisasjonane Tal på medlemer i arbeidstakerorganisasjonar omfatter alle registrerte medlemer, også ikke-yrkesaktive som studenter, pensjonistar med videre per 31.12.

Hovedsamanslutning Med hovedsamanslutning menes en samanslutning av fleire organisasjonar enten på arbeidstakar- eller arbeidsgivarsida.

Standard klassifikasjonar

Næringsgruppering. Sentralt i lønnsstatistikken står gruppering etter næringer i henhold til Standard for næringsgruppering (SN 2002), som er den norske versjonen av den internasjonale standarden International Industrial Classification (SIC94).

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar
Emne: Kultur og fritid

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Kor ofte og aktualitet

Årleg.

Internasjonal rapportering

Nei.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Ikkje relevant

Bakgrunn

Føremål og historie

Formålet med statistikken er å gje ein oversikt over hvor stor andel av befolkningen som er organisert i ein arbeidstakarorganisasjon. I tillegg for arbeidsgivarorganisasjonane å gje ein oversikt over tal på medlemsbedriftar totalt og med tariffavtale, samt tal på tilsette i disse bedriftane. Statistisk sentralbyrå har sidan 1977 utarbeidet årleg statistikk over medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar.

Brukarar og bruksområde

Sentrale brukarar er forsknings- og utredningsinstitusjonar samt media. Det leverast tal til Eurostat og OECD etter avtale.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.  Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Statistikken er nære knytta til statistikk over arbeidskonfliktar. Organisasjonane fyller ut opplysningar om medlemstal, og eventuelle arbeidskonfliktar på same skjema.

Lovheimel

Frivillig undersøkelse.

EØS-referanse

Nei.

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfattar alle føretak i SSBs Verksemd- og føretaksregister (VoF)  i næringsgruppene "Næringslivs- og arbeidsgivarorganisasjonar", og "Arbeidstakerorganisasjoner". Populasjonen omfatter landsomfattande arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar som bistår sine medlemer med tariffavtalar og lønnsforhandlingar samt hovudsamanslutningane dei einskilde organisasjonane tilhørar. Organisasjonar som begrensar si verksemd til spørsmål av reint fagleg art er ikkje med i populasjonen.

Datakjelder og utval

Verksemd- og føretaksregisteret benyttast for å kartleggja populasjonen via næringskoden.

Totalteljing for alle føretak som omfattast av populasjonen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er ein frivillig skjemaundersøkelse med teljingstidspunkt 31.12. kvart år. Statistisk sentralbyrå sender ut skjema til alle organisasjonane som skal vera med i undersøkelsen. Organisasjonane fyller ut dei aktuelle opplysningane per 31.12. i det året statistikken gjeld for innan oppgjeve frist om lag 3 veker etter utsending.

Det blir foretatt manuelle kontrollar for å sikre konsistens i datamaterialet frå år til år i dei ulike organisasjonane. Ved tvil om dei oppgitte tala vert organisasjonene kontakta.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Statistikken er sammenlignbar attende til 1977.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

En mulig feilkjelde er feilrapportering frå oppgavegivar. Det vil seie at organisasjonane enten kan føra feil tal på medlemer på skjema (skrivefeil) eller at dei sjølve er usekre på medlemstalet. Ein annen usikkerhet eller feilkjelde er når organisasjonar ikke svarar, sjølv om det hører til sjeldenhetene.

Statistikken byggjer på ei totalteljing og vi unngår dermed usikkerhet med utvalgsvarians og fråfall i utvalsundersøkingar.

Registerfeil. Ei mogeleg feilkjelde er at alle organisasjonane ikkje har korrekt næringskode i Verksemd- og føretaksregisteret, og av den grunn ikkje kjem med i teljinga.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB