KOSTRA: Begreper og oppbygging

KOSTRA er en stor database med tall for kommuner, fylkeskommuner og bydeler i Oslo, med nærmest utømmelige muligheter for å hente ut kvalitativ styringsinformasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner rapporterer hvert år inn en mengde tjenestedata (som for eksempel antall institusjonsplasser, eller antall mottatte søknader) og regnskapsdata.

Du vil ha mulighet for å laste ned tabellvisninger til andre formater, blant annet Excel og CSV, for videre bearbeiding og bruk av tallene. Fra tabellvisningen på det enkelte tjenesteområde finnes det også lenke til Statistikkbanken og KOSTRA-tabellene på samme tjenesteområde, med flere og mer detaljerte tall.

Tall om det meste av kommunal virksomhet

SSB publiserer så tallene, både som absolutte tall (hvor mange sykehjemsplasser er det i kommunen), og som forholdstall (hva koster det å drifte en sykehjemsplass i min kommune). Forholdstallene gir indikasjoner på produktivitet, prioritering og dekningsgrad på tjenesteområdene. Tallene omfatter også tjenester levert gjennom kommunale/fylkeskommunale foretak og interkommunalt samarbeide (IKS).

Gruppering av kommunene etter folkemengde og kommuneøkonomi

KOSTRA gir også mulighet for sammenligning;

  • med andre enkeltkommuner,
  • fylkessnittet av kommuner og
  • landsgjennomsnittet av kommuner med eller uten Oslo.

I tillegg er det utarbeidet en kommunegruppering, hvor kommunene er delt inn etter folketall og kommuneøkonomi. Grupperingene er oppdatert og revidert i kjølvannet av kommunereformen.

Dersom du tidligere har brukt kommunegrupper, ber vi om at du sjekker at du har ønsket gruppe. Du kan lese mer om kommunegrupperingen KOSTRA og revisjonen her.

En oversikt over gruppene fra og med 2020 finnes i Excel-format her, samt i Klassifikasjoner og kodelister: Kodeliste for KOSTRA - kommunegruppering (KLASS)

Kommunereformen 2020

Det er blitt gjennomført en kommunereform, som i stor grad påvirker KOSTRA-statistikkene. Du finner mer informasjon om dette her: KOSTRA og kommunereformen.

Definisjoner

I Statistikkbanken finnes en generell oversikt over innhold og definisjon av begreper finner dere i Om statistikken.

Definisjoner av variabler og verdier for avslutta tabeller i KOSTRA