Gjennomsnittlig fravær (dager)

Gjennomsnittlig fraværstimer. Antall dager og timer fravær viser til fraværet på 10. trinn, slik det er ført på vitnemålet. Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Statistikken viser tall for elevers fravær, både i timer og dager. I følge forskrift til opplæringsloven (§ 3-41)skal dager og enkelttimer føres hver for seg, og enkelttimer kan ikke konverteres til dager. (kilde: UDIR) Utregningen er basert på samlet antall fraværsdager / på antall elever, det tar ikke hensyn til ekstremverdier.