Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2

Indikatoren viser hvor stor andel av de elevene med direkte overgang fra grunnskole i kommunen til videregående trinn 1 i år t-1 som i år t var å finne i videregående trinn 2. Indikatoren er altså et uttrykk for hvor mange som har ordinær progresjon i første del av videregående opplæring, sett i sammenheng med kommunen hvor de avsluttet sin grunnskoleopplæring. Populasjonen er avgrenset til personer som fylte 16 år i det året de avsluttet grunnskolen. Teller: elever som var registrert i videregående opplæring vg2 samme år som avsluttet vg1, etter bostedskommune ved avsluttet grunnskole. Kilde: VIGO Nevner: elever som avsluttet vg1. Kilde: VIGO