Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn

Nasjonale prøver avlegges hver høst på 5.,8. og 9. trinn i lesing, regning og engelsk (9. trinn har bare prøver i lesing og regning). Prøvene i lesing og regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing på norsk og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). Skalaen med ulike mestringsnivåer har fem nivåer for 8.trinn, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 5 høyest. Andel elever på mestringsnivå 3-5 viser andel elever på de tre høyeste mestringsnivåene. For fastsetting av kommunetilknytning er det tatt utgangspunkt i ungdomsskolen (ikke avgiverskolen). Tall for kommuner med færre enn 10 elever totalt undertrykkes.