Andel av utgiftene til fornybare energityper

Andel av fornybar energiutgifter. El og bioenergi betraktes som 100% fornybar. Olje og naturgass betraktes som 100% ikke-fornybar. Fornybarandel i fjernvarme er beregnet på grunnlag av fossile energivarer som inngår i fjernvarmeproduksjonen i den aktuelle kommune basert på opplysninger i SSBs fjernvarmestatistikk, og vil derfor variere fra kommune til kommune. For fylkeskommunene benyttes landsgjennomsnittet.