Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse

Nøkkeltallet viser kommunens gebyrgrunnlag fordelt på kubikkmeter kommunal vannleveranse. Med gebyrgrunnlaget menes alle kostnader som ligger til grunn for utmålingen av gebyrene til kommunens innbyggere.