Netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter kan si noe om hvor mye av de frie midlene som (fylkes-)kommunen prioriterer å bruke til de enkelte tjenesteområdene. Netto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger minus de direkte driftsinntektene som blir ført på tjenestefunksjon (typisk øremerkede tilskudd og andre direkte inntekter). De resterende utgiftene til tjenesten må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Definisjon (fylkes-)kommune: Kontoklasse 1 og 3 (driftsregnskapet), funksjonene som gjelder det enkelte tjenesteområdet, artene [(010..480)+590-(600..895)].