Korrigerte brutto driftsutgifter

Korrigerte brutto driftsutgifter kan si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten, og regnes som en av produktivitetsindikatorene i KOSTRA. Utgiftene omfatter lønn og sosiale utgifter, innkjøp av varer og tjenester som inngår i den (fylkes-)kommunale tjenesteproduksjonen, samt mva-utgift og avskrivninger. Det korrigeres for dobbeltføring av fordelte utgifter, kompensasjon for merverdiavgift påløpt i driftsregnskapet og internsalg. Tjenester som andre (private, andre kommuner/fylkeskommuner/staten) produsere på vegne av (fylkes-)kommunen inngår ikke i definisjonen. Definisjon (fylkes-)kommune: Kontoklasse 1 og 3 (driftsregnskapet), funksjonene innen det enkelte tjenesteområdet, artene [(010..290, 429, 590) minus (690, 729, 790)].