Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn

Indikatoren viser netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten per prioritert person under offentlig tilsyn, i kroner. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn = netto driftsutgifter * 1000 / antall prioriterte personer under offentlig tilsyn.