Netto driftsutgifter per innbygger

Nøkkeltallet viser netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten (fordelt etter funksjon) per innbygger i kroner. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Netto driftsutgifter per innbygger i kroner = netto driftsutgifter tannhelse * 1000 / antall innbyggere 31.12.