Korrigerte brutto driftsutgifter per person undersøkt/behandlet

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter per person som er undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten i kroner. Personer undersøkt/behandlet inkluderer alle prioriterte personer, samt voksent betalende klientell. Korrigerte brutto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten i den aktuelle tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter per person undersøkt/behandlet i kroner. = korrigerte brutto driftsutgifter * 1000 / totalt antall undersøkt/behandlet.