Brutto investeringsutgifter per innbygger

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter for tannhelsetjenesten (fordelt etter funksjon) per innbygger i kroner. Brutto investeringsutgifter viser de samlede investeringsutgiftene korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. Brutto investeringsutgifter per innbygger i kroner = brutto investeringsutgifter tannhelse * 1000 / antall innbyggere pr. 31.12.