Brutto driftsutgifter per innbygger

Indikatoren viser brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten (fordelt etter funksjon) per innbygger i kroner. Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger, korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene i tannhelsetjenesten per innbygger. Brutto driftsutgifter per innbygger i kroner = brutto driftsutgifter tannhelse * 1000 / antall innbyggere 31.12.