Personer med psyksike lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste

Antall nye husstander med personer med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, som har fått vedtak om kommunal bolig, men som venter på å flytte inn i en konkret bolig. Dette er fra og med statistikkåret 2020, en sammenslåing av de tre tidligere kategoriene; psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere, og rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser. Nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig.