Selvkostgrad

Nøkkeltallet uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter i året fratrukket avsetning til selvkostfond/ dekning av fremførte underskudd eller tillagt bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd, og kommunens gebyrgrunnlag. Teller: Gebyrinntekter minus avsetning til fond/ dekning av fremført underskudd pluss bruk av fond/ fremføring av underskudd. Nevner: Gebyrgrunnlag. Brøken er multiplisert med 100 for å få tall i prosent.