Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor per innbygger

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger. Indikatoren viser prioritering av nybygging, større utviklingstiltak og andre investeringer på dette området. Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor per innbygger = (Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor /(Folkemengde i alt)*1000. Teller = Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor er kontoklasse 0 (investeringsregnskapet (fylkes)-kommuneregnskapet), funksjonene (202, 215, 222, 223), artene [(010..501) - (690)] + kontoklasse 4 (investeringsregnskapet KF/FKF/IKS), funksjonene (202, 215, 222, 223), artene [(010..500,) - (690, 901)] Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Innbyggere i kommunen per 31.12. i rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. funksjonene