Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram

Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter for videregående opplæring i skole (funksjon 521-533, 559) per elev. Data fra kommuneregnskapet i 1000 kr. Netto driftsutgifter viser driftsutgifter til egen produksjon av tjenesten, kjøp av varer og tjenester fra andre, og overføringer til andre, inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.