Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år

Indikatoren viser netto driftsutgifter for området videregående opplæring og annen videregående opplæring i regi av fylkeskommunen (funksjon 510-590), per innbygger 16-18 år. Netto driftsutgifter kan si noe om hvor mye av de frie midlene som fylkeskommunen prioriterer å bruke til de enkelte tjenesteområdene. Netto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger minus de direkte driftsinntektene som blir ført på tjenestefunksjon (typisk øremerkede tilskudd og andre direkte inntekter). De resterende utgiftene til tjenesten må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Trekk i fylkeskommunenes rammetilskudd som følge av elevplasser i statlige og private skoler foretas før rammen tildeles. Netto driftsutgifter er derfor eksklusiv offentlige utgifter til videregående opplæring som er fordelt til private skoler. Indikatoren som angir utgifter per innbygger i aldersgruppen 16-18 har derfor en viss skjevhet ved at det kun er utgiftsomfanget for fylkeskommunal produksjon som inngår. Netto driftsutgifter, videregående opplæring, per innbygger 16-18 år = (Netto driftsutgifter til videregående opplæring)/(Antall 16-18 år)*1000 Teller: Netto driftsutgifter. Kontoklasse 1 og 3 (driftsregnskapet), for funksjonene 510, 515, 520, 521-533, 538, 539, 554, 559, 560, 561, 562, 570, 581 og 590, artene [(010..480)+590-(600..895)]. Data fra fylkeskommuneregnskapet i 1000 kr. Nevner: Antall innbyggere 16-18 år pr. 31.12. Data fra SSBs befolkningsstatistikk.