Elever per lærerårsverk

Indikatoren viser antall elever i fylkeskommunale videregående skoler (elever i videregående opplæring og elever i forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige (AOLOV0 i programområdekoden)) per lærerårsverk (avtalte årsverk, ekskludert lange fravær) i fylkeskommunale videregående skoler. Årsverk for lærere omfatter ikke stillinger definert som leder/inspektør, og lederårsverk inngår ikke i indikatoren. Omfanget av årsverk for en lærer defineres av yrkeskodingen av arbeidsforholdet. Kopling av elever og studenter mot årsverk for personell foretas direkte på fylkesnivå, sammenstillingen er ikke aggregert fra kopling på skolenivå. Eventuelle uoverensstemmelser mellom elever/studenter og personell rapportert på den enkelte skole fra hhv VIGO og A-ordningen er ikke korrigert og kan påvirke indikatoren. Det samme gjelder for eventuelt manglende rapportering av enten elever/studenter eller personell. Teller: Elever i videregående opplæring i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, pr. 1.10. Omfatter elever registrert på gyldig organisasjonsnummer, for undervisning på videregående skoles nivå (85.310, 85.320) iht. Enhetsregisteret. Kilde: VIGO. Nevner: Antall avtalte årsverk ekskludert lange fravær registrert på personer i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Ansatte i referanseuken hvor den avtalte ukentlige arbeidstiden er omregnet til heltid. Størrelsen er av formidlingshensyn omtalt som årsverk, selv om den bare gjelder en uke og referanseuken ikke kan sies å være representativ for hele kalenderåret. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger). Dersom en skole har næring 85.320 eller 85.310 kombinert med næring 85.410 (undervisning ved fagskoler) inkluderes den i tallene. Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV A-ordningen.