Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter

Indikatoren viser andel netto driftsutgifter til videregående opplæring (funksjon 510-590) av netto driftsutgifter totalt i fylkeskommunen. Netto driftsutgifter kan si noe om hvor mye av de frie midlene som fylkeskommunen prioriterer å bruke til de enkelte tjenesteområdene. Netto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger minus de direkte driftsinntektene som blir ført på tjenestefunksjon (typisk øremerkede tilskudd og andre direkte inntekter). De resterende utgiftene til tjenesten må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)/(Netto driftsutgifter i alt)*100 Teller: Netto driftsutgifter. Kontoklasse 1 og 3 (driftsregnskapet), for funksjonene 510, 515, 520, 521-533, 538, 539, 554, 559, 560, 561, 562, 570, 581 og 590, dvs. videregående opplæring og andre fylkeskommunale utgifter til utdanning, artene [(010..480)+590-(600..895)]. Data fra fylkeskommuneregnskapet i 1000 kr. Nevner: Samlede netto driftsutgifter. Kontoklasse 1 og 3 (driftsregnskapet), alle tjenestefunksjonene (100..799), artene [(010..480)+590-(600..895)]. Data fra kommuneregnskapet i 1000 kr.