Ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år

Antall km ny kommunal kjørevei som er gjennomført som følge av investeringstiltak i kommunal regi eller i regi av andre. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.