Holdeplasser langs kommunal vei universelt utformet siste år

"Antall holdeplasser for kollektivtransport på kommuneveinettet som er oppgradert/ombygd til/med universell utforming siste år. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel."