Jordmødre

Avtalte årsverk for jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (KOSTRA funksjon 232/næringskode 86.903). Data er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk basert på A-ordningen.