Kommunalt tilskudd til private veier

Faste årlige tilskudd og engangstilskudd utbetalt i rapporteringsåret. Kostnader som følge av at kommunen selv står for vedlikeholdet er ikke inkludert. Datakilde: KOSTRA-skjema 24.