Kommunalt tilskudd per km privat vei

Indikatoren viser kommunens samlede tilskudd per km privat vegstrekning som er kjørbar med bil og som det ytes kommunalt tilskudd til. Kommunalt tilskudd: Faste årlige tilskudd og engangstilskudd utbetalt i rapporteringsåret. Kostnader som følge av at kommunen selv står for vedlikeholdet er ikke inkludert. Datakilde: KOSTRA-skjema 24. Privat veilengde: Antall kilometer private veier i kommunen. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.