Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km

Indikatoren viser kommunenes netto driftsutgifter for kommunale veier og gater (funksjon 332) i kroner per kilometer. Netto driftsutgifter: Driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Datakilde: Kommuneregnskapet. Kommunale veier og gater: Samlet lengde av kommunale veier og gater. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.