Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til samferdsel

Driftsutgiftene ekskl. avskrivninger til samferdselsformål (funksjon 330 Transportbedrifter/transportforetak og funksjon 332 Kommunale veier og gater) etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Datakilde: Kommuneregnskapet.