Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater

Driftsutgiftene ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater (funksjon 332) etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Datakilde: Kommuneregnskapet.