Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater

Kommunens totale driftsutgifter til belysning langs kommunal vei og gate. Omfatter alle kommunens driftsutgifter, også støtte/tilskudd/refusjoner som gis helt eller delvis til velforeninger eller andre og utgifter som andre enn kommunen forskutterer. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.