Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs fylkes-/riksveier som er et kommunalt ansvar

Kommunens totale driftsutgifter til belysning langs fylkes-/riksveier. Omfatter alle kommunens driftsutgifter, også støtte/tilskudd/refusjoner som gis helt eller delvis til velforeninger eller andre og utgifter som andre enn kommunen forskutterer. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.