Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei

Indikatoren viser kommunenes brutto driftsutgifter til gatebelysning ekskl. mva. i kroner per kilometer kommunale veier og gater med belysning. Brutto driftsutgifter: Kommunens totale driftsutgifter til belysning langs kommunale veier og gater. Omfatter alle kommunens driftsutgifter, også støtte, tilskudd og refusjoner som gis helt eller delvis til velforeninger eller andre og utgifter som andre enn kommunen forskutterer. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel i kommuner. Kommunale veier og gater med belysning: Samlet lengde kommunale veier og gater med gatelys. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel i kommuner.