Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater

Kommunens totale driftsutgifter ekskl. avskrivinger til kommunal vei og gate (funksjon 332). Datakilde: Kommuneregnskapet.