Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per kilometer veier og gater i alt. Korrigerte brutto driftsutgifter: Omfatter driftsutgiftene ved kommunekonsernets egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Datakilde: Kommuneregnskapet. Kommunale veier og gater: Samlet lengde av kommunale veier og gater. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.