Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater

Indikatoren viser hvor stor andel av de totale driftsutgiftene til kommunale veier og gater (funksjon 332) som brukes til vedlikehold. Netto driftsutgifter: Driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Datakilde: Kommuneregnskapet. Vedlikeholdsutgifter: Utgifter ført på kontoklasse 1 (driftsregnskapet) og 3 (investeringsregnskapet) og som omfatter driftsartene lønn (070 i artskontoplanen), vedlikehold (230 i artskontoplanen) og materialer til vedlikehold (250 i artskontoplanen). Datakilde: Kommuneregnskapet.