Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, trikk, bybane og T-bane) per innbygger

Indikatoren viser fylkenes netto driftsutgifter til kollektivtransport i kroner per innbygger. Kollektivtransport omfatter buss (funksjon 730), båtruter (funksjon 732) og trikk, bybane og T-bane (funksjon 734). Netto driftsutgifter: Driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Datakilde: Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Innbygger: Antall innbyggere i fylkene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.