Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer

Indikatoren viser fylkenes netto utgifter til drift av fylkesveier i kroner per kilometer fylkesvei. Netto driftsutgifter: Driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Datakilde: Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Fylkesveier: Det samlede fylkesveinettet i fylket. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.