Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger

Indikatoren viser fylkeskommunenes totale utgifter til samferdsel i kroner per innbygger. Samferdsel omfatter fylkesveier (funksjon 722), buss (funksjon 730), fylkesveiferger (funksjon 731), båtruter (funksjon 732), transport for funksjonshemmede (funksjon 733), trikk, bybane og T-bane (funksjon 734) og luftfart (funksjon 735). Brutto driftsutgifter: Fylkeskommunenes totale utgifter. Datakilde: Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Innbygger: Antall innbyggere i fylkene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.