Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til samferdsel i kroner per innbygger. Samferdsel omfatter fylkesveier (funksjon 722), buss (funksjon 730), fylkesveiferger (funksjon 731), båtruter (funksjon 732), transport for funksjonshemmede (funksjon 733), trikk, bybane og T-bane (funksjon 734) og luftfart (funksjon 735). Brutto investeringsutgifter: De samlede investeringsutgiftene korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Datakilde: Fylkeskommuneregnskapet. Innbygger: Antall innbyggere i fylkene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.