Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier

Indikatoren viser hvor stor andel av de totale driftsutgiftene til fylkesveier (funksjon 722) som brukes til vedlikehold. • Teller: Vedlikeholdsutgifter funksjon 722 Fylkesveier: Utgifter ført på kontoklasse 1 og 3 (driftsregnskapet) og som omfatter driftsartene lønn (070 i artskontoplanen), vedlikehold (230 i artskontoplanen) og materialer til vedlikehold (250 i artskontoplanen). • Nevner: Netto driftsutgifter funksjon 722 Fylkesveier: Driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. Nærmere bestemt: Kontoklasse 1 og 3 (driftsregnskapet), artene [(010..480, 520, 590)-(600..890, 920)]. • Datakilde: Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).