Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier

Indikatoren viser andel av fylkesvegnettet som klassifiseres som å ha dårlig eller svært dårlig dekke. Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand: Basert på målte verdier for jevnhet på tvers (spordybde) og jevnhet på langs (målt ved International Roughness Index (IRI)) på faste vegdekker. Dårlig dekketilstand innebærer målt spordybde på mellom 18-24 mm eller IRI på mellom 3,1 og 4,4 mm/m. Svært dårlig dekketilstand innbærer spordybde over 24 mm eller IRI over 4,4 mm/m. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen. Fylkesveier: Det samlede fylkesveinettet i fylket. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.