Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling

Hvor mange vedtak har kommunen fattet om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 1 til nr. 6)?