Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen

Hvor mange vedtak har kommunen fattet om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen?