Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år

Netto driftsutgifter til tilbud for personer med rusproblemer (funksjon 243) per innbygger 18-66 år.